Specifiis behandling af personoplysninger om dig

Introduktion
Privatspolitikken dækker AK Christensen Holding ApS, der inkluderer Specfiii IVS og affiliates og datterselskaber.
1. Specifii er den dataansvarlige 
Specifii er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som Specifii har modtaget om dig.
2. Kontakt Specifii
Du finder Specifii’s kontaktoplysninger nedenfor.
Specifii IVS
Silkeborggade 20, 2.th.
2100 København Ø
CVR-nr.: 36478381
Telefon: 40896007
Mail: anne@specifii.dk
3. Hvordan indsamler Specifii persondata?
 • Interviews
 • Mailchimp – sign up til nyhedsbrev på specifii.dk/com og evt. fra sociale medier
 • Google analytics ift. indsigt i adfærd på www.specifii.dk/com
 • Sociale medier
 • Eventbrite ift. signup til nogle events. Disse data er kun registret hos Eventbrite.
 • Events
 • Survey Monkey ifm. undersøgelser
 • Unbounce – sign up side til diverse som adfærdsdesign sprintet
 • Unoeuro – host for websitet og mailklient
 • YouTube til videoer
4. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Specifii behandler dine personoplysninger til følgende formål:

·      Specifii registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre services.

Interviews bruges til indsigter mhp. udførsel af en opgave, der f.eks. gælder, men ikke er begrænset til, optimering og levering af en god brugeroplevelse.

Mailchimp bruges til registrering af mail og evt. navn mhp. udsendelse af nyhedsbreve for at holde tilmeldte orienteret samt for branding.

Google analytics bruges til at registrere brugeradfærd på specifii.dk/com med henblik på at skabe en bedre oplevelse af websitet.

Dropbox bruges til opbevaring af dokumenter, tilgå dem på en nem måde og dele med relevante interessenter. Personlig information deles ikke her.

Facebook, instagram, Twitter og LinkedIn bruges til vidensdeling, markedsføring og branding af events, produkt m.m. Desuden bruges det til at øge og forbedre netværket.

Eventbrite bruges til reg. af tilmeldte samt evt. betaling til events samt orientering om events.

E-conomic bruges af bogholder ift. regnskabet, og Dinero bruges til udsendelse af fakturaer.

YouTube bruges til videoer f.eks. til at promote events.

Survey Monkey bruges til surveys for at få insights/data. Brugerne har i nogle tilfælde mulighed for at afgive e-mail og evt. navn med henblik på at opnå yderligere indsigt

Azets håndterer udbetaling af løn.

Unoeuro hoster websitet og er mailklienten

Unbounce bruges til signups eksempelvis til adfærdsdesign sprintet. E-mail, navn og tl. nummer er nødvendige for at arrangere sprintet.

Website er i WordPress

E-mail kan blive brugt til for eksempel at modtage data med testpersoner eller anden relevant data til at udføre en aftalt service.

Levering af spil kan blive håndteret af en speditør, der får relevant information til at udføre aftalt service.

Retsgrundlaget for Specifii’s behandling af dine personoplysninger følger af:

·      Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler Specifii også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at Specifii har indhentet samtykket.

Legitime interesser forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker Specifii’s behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv rådgivning og planlægning af opgaver.

5. Hvilke personoplysninger indsamler Specifii?
Specifii behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige kategorier af personoplysninger:
 • Navn, alder, joberfaringer, uddannelse, e-mail, evt. telefonnr, evt. rolle/jobtitel, evt. virksomhed

6. Hvem deler Specifii dine persondata med?
Specifii videregiver eller overlader personoplysninger til følgende modtagere i de situationer, det er relevant.

 • Facebook, Instagram, Mailchimp (nyhedsbrev), Twitter, LinkedIN, Eventbrite, Economic, Dinero, Dropbox, Google analytics, YouTube, SurveyMonkey, Azets, UnoEuro, WordPress,  Instapage
 • Specifii kan også dele data med Serious Games Interactive, der leverer spillet, og speditør, såfremt det er relevant ift. at levere en aftalt service.
 • For spillet: Specifii skal også have ret til at tildele eller overført hele eller dele af ordre til Affiliates uden yderligere formalier og uden ansvar fra opgaven eller overførselsdatoen.
 • Specifii kan også dele personlig data med andre virksomheder indenfor AK Christensen Holding.
 • Specifii kan også modtage information fra andre kilder inklusiv firmaer, der deler deres medarbejderes og/eller kunders personlige data med firmaer indenfor AK Christensen Holding til at udføre en specific service.

7. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Da Specifii bruger services fra udlandet, kan dine personoplysninger blive overført til modtagere udenfor EU og EØS.

8. Opbevaring af dine personoplysninger
Specifii opbevarer dine personoplysninger så lang tid, der er behov for dem til relevante formål. Som udgangspunkt slettes dine personoplysninger efter 2 år, medmindre der er i det enkelte kundeforhold er rimelig grund til at beholde dem længere.
9. Retten til at trække dit samtykke tilbage

Specifii kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Specifii på de angivne kontaktoplysninger i punkt 2.

Vælger du at trække dit samtykke tilbage, har det virkning fra det tidspunkt, du angiver dette. Det påvirker ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 3 ovenfor behandles på andet grundlag end samtykke.

10. Dine rettigheder
Du har ifølge databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Specifiis behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Specifii på de angivne kontaktoplysninger i punkt 2.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Specifii har registreret på dig.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få rettet oplysninger, der ikke er korrekte.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer. Data slettes når der ikke længere er behov herfor.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Specifii. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Specifii beder om særskilt ret til at benytte dine oplysninger såsom billeder i eventuel markedsføring (herunder fx sociale medier og specifii.dk/com) .
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Specifii behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.